Η „FICOSOTA“ OOD (η “Εταιρεία” ή “Εμείς”) αποδέχεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679) και τη σχετική βουλγαρική νομοθεσία και προσπαθεί να συμμορφωθεί με τα υψηλότερα ισχύοντα πρότυπα και τις καθιερωμένες ορθές πρακτικές στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο αρμόδιος επικεφαλής ελεγκτής όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η FICOSOTA είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Ορισμοί

 • Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων: Ο οργανισμός ή το άτομο που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Επεξεργαστής προσωπικών δεδομένων: Ο οργανισμός ή το άτομο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
 • Υποκείμενο δεδομένων: Αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο ζωντανό άτομο.
 • Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο (“υποκείμενο δεδομένων”), αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται ένα πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένων θέσης, ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη σε αυτό το άτομο.
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, και την επεξεργασία των γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό τον προσδιορισμό ατομικών δεδομένων υγείας ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου
 • Επεξεργασία: κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που εκτελούνται για τα προσωπικά δεδομένα, είτε αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση με διαβίβαση, διάδοση ή άλλως τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα διατίθενται, διευθετούνται ή συνδυάζονται, περιορίζονται, διαγράφονται ή καταστρέφονται.
 • Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα..
 • Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων είναι μια δράση / περίσταση που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες.

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Από τις 25 Μαΐου 2018, ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων  (“ΚΠΠΔ”) θα εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η FICOSOTA προσαρμόζει  την δραστηριότητά της με τον ΚΠΠΔ και τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατοχυρώνονται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Η FICOSOTA εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται θα:

 • υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο, ευσυνείδητο και διαφανή τρόπο όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα
 • συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους στόχους
 • σχετικά, συνδεδεμένα και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία
 • είναι ακριβή και, αν χρειαστεί, ενημερωμένα
 • είναι αποθηκευμένα με έντυπο που επιτρέπει την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εξασφαλίζει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

 

Τα φυσικά πρόσωπα – τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, έχουν τα ακόλουθα

 • το δικαίωμα ενημέρωσης (το δικαίωμα αυτό υλοποιείται με την παροχή σαφών και κατανοητών ανακοινώσεων απορρήτου που εξηγούν το πώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, και ποια είναι τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
 • το δικαίωμα πρόσβασης στα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους
 • το δικαίωμα να διορθώνουν τα προσωπικά δεδομένα όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • το δικαίωμα περιορισμού της μεταποίησης υπό τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων όταν δεν υπάρχει νομική βάση για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων
 • τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σας μεταξύ διαφορετικών διαχειριστών (για παράδειγμα, μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών)
 • το δικαίωμα αντίρρησης σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, όπως το άμεσο μάρκετινγκ
 • το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε σας, που λαμβάνονται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένα μέσα
 • το δικαίωμα συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

Ο ΚΠΠΔ προβλέπει έξι νομικές βάσεις βάσει των οποίων μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συνειδητή συναίνεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένο σκοπό
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων
 • η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με ένα νόμιμο καθήκον
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου ατόμου
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή σε τρίτους, εκτός αν αυτό το ενδιαφέρον υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία “FICOSOTA”

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν τόσο γεγονότα και απόψεις / εκτιμήσεις που εκφράζονται σε σχέση με ένα άτομο. Τα προσωπικά δεδομένα που η “FICOSOTA” επεξεργάζεται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν συμβατικά σε τέσσερις κατηγορίες:

 

 • Προσωπικό και συνεργάτες της FICOSOTA, άτομα που αναζητούν εργασία και των πρώην υπαλλήλων.
 • Τα άτομα (π.χ. δικηγόροι, ελεγκτές και άλλους ανεξάρτητους συμβούλους) και εκπρόσωποι, πρόσωπα επαφής, οι εργαζόμενοι των πελάτων, συνεργάτες και προμηθευτές των προϊόντων / υπηρεσιών με τους οποίους η FICOSOTA έχει ή εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει σε συμβατική ή πραγματική σχέση (για παράδειγμα, νόμιμος εκπρόσωπος πελατών – νομικών προσώπων, παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς και αποστολής, παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, λύσεων λογισμικού και / ή υλικού και υποδομής).
 • Επισκέπτες στην ιστοσελίδα της FICOSOTA και σε επίσημες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram
 • Οι συμμετέχοντες στους αγώνες / διαγωνισμούς / εκστρατείες που διοργανώνονται από την FICOSOTA στις ιστοσελίδες μας, στις επίσημες ιστοσελίδες της FICOSOTA στο Facebook και στο Instagram ή μέσω των συνεργατών – Marketing Γραφεία
 • Επισκέπτες στα υποκαταστήματα που ανήκουν ή προσλαμβάνονται από την FICOSOTA

 

Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες, οι αιτούντες εργασία: η „FICOSOTA“ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την απασχόληση ή προσωρινή απασχόληση, ή τα δεδομένα των αιτούντων εργασία. Σε γενικές γραμμές, η „FICOSOTA“ επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά με το σκοπό για την προετοιμασία και την υλοποίηση της εργασίας ή άλλες συμβάσεις, όπως και για να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις τους ως εργοδότη.

Αντιπροσώπων, πρόσωπα επαφής και εργαζόμενοι των πελάτων, συνεργάτες και προμηθευτές της  „FICOSOTA“ – συνήθως λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τον εργοδότη σας ή από εσάς προσωπικά, όταν θα πρέπει να προετοιμάσουμε, να υπογράψουμε ή να εκτελέσουμε ένα συμβόλαιο μαζί του ή να αρχίσουμε εμπορικές σχέσεις. Για παράδειγμα, είναι πιθανό ότι είστε αναφερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος ή άτομο επαφής στη σύμβαση ή στην εμπορική αλληλογραφία σχετικά με τη σύναψη, εκτέλεση ή την καταγγελία της σύμβασης, πρόσκληση υποβολής προσφορών,επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από εμπορικές διενέξεις και τα παρόμοια.

 

Οι επισκέπτες του ιστότοπου – Κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στις ιστοσελίδες μας συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με βάση τη συγκατάθεσή σας που εκφράζεται συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα. Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για τα προϊόντα μας ή για άλλα αιτήματα. Ανάλογα με τις συμπληρωμένες πληροφορίες σας όσο το δυνατόν, το ίδιο μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη δημιουργία και την άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τις πιθανές ή ισχύουσες διαφωνίες με σας, που προκύπτουν από την καταγγελία ή παράπονο. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP και τη συγκατάθεσή σας για τα cookies. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Cookie policy.

Συμμετέχοντες σε παιχνίδια – Όταν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε στα παιχνίδια μας, μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Εμείς τους επεξεργαζόμαστε με βάση την ρητή συγκατάθεσή σας, που εκφράζεται από εθελοντικά συμπλήρωση την φόρμα εγγραφής για την εκστρατεία του παιχνιδιού / λαχείο / προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ένα σχόλιο που δημοσιεύετε στις επίσημες σελίδες μας στο Facebook και Instagram). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παιχνιδιών / λοταρία / εκστρατείες μας που μπορούν να έχουν πρόσβαση πριν από την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας ή στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της „FICOSOTA“ – όταν επισκέπτονται το χώρο γραφείου, εγκαταστάσεις παραγωγής και τους κοινόχρηστους χώρους της εταιρείας, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιουσίας μας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας και ελέγχου πρόσβασης τοποθετούνται τεχνικά μέσα, τα οποία θα καταγράψουν την επίσκεψή σας.

 

Πεοχή προσωπικών δεδομένων στους τρίτους

Συνήθως η „FICOSOTA“ τηρεί εμπιστευτικά τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τους αποκαλύπτει σε τρίτους.

Μερικές φορές, η „FICOSOTA“ μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της ή των εκπροσώπων των πελάτων της, των συνεργάτων, των κούριερ, των μεταφορέων, των εργολάβων ή προμηθευτλων σε κρατικές αρχές, και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα – για παράδειγμα, προμηθευτές λογισμικού ή / και λύσεις υλικού ή / και υποδομής, εξωτερικούς συμβούλους σε σχέση με τη δημιουργία ή την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της νομικής υποχρέωσης ή δείτε έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση. Μια παρόμοια αποκάλυψη γίνεται μόνο μετά την ύπαρξης βασικού λόγου και στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω γραπτών συμφωνιών με τρίτους οι οποίοι γνωστοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Η „FICOSOTA“  δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της – ιδιώτες ή υπαλλήλους / εκπροσώπους των πελάτων, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές, τους επισκέπτες των δικτυακών τόπων και σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Η „FICOSOTA“ αποθηκεύει τα διάφορα είδη των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που περιέχεται σε διάφορα έγγραφα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι καθορισμένες προθεσμίες  για την αποθήκευση είναι πάντα σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι προθεσμίες διέπονται από την Πολιτική αποθήκευσης και καταστροφής των εγγράφων της FICOSOTA.

Άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Σε περίπτωση υποβεβλημένων αιτήσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων η „FICOSOTA“ πραγματοποιεί την επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων η „FICOSOTA“ πραγματοποιεί την επικοινωνία με το άτομο σε μια σύντομη, σαφής, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με σαφή και απλή γλώσσα, ειδικά όσον αφορά σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων η „FICOSOTA“ έχει υποχρέωση να προσδιορίσει σωστά το άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες της „FICOSOTA“ που λαμβάνονται σε απάντηση αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε άτομα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και συνήθως εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

Οποιαδήποτε πληροφορία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται δωρεάν από την „FICOSOTA“, εκτός εάν οι απαιτήσεις είναι προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την „FICOSOTA“ μπορείτε να λάβετε μέσα από την Πολιτική μας σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

 • Η „FICOSOTA“ προστατεύει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα από αδικαιολόγητη χρήση και παρακολουθεί την επεξεργασία του.
 • Η “FICOSOTA” υποστηρίζει ασφαλή συστήματα πληροφορικής που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου για την κατανομή και διαχείριση δεδομένων εφαρμόζονται στα συστήματά μας.
 • Η “FICOSOTA” έχει αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν για το προσωπικό του, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Οι εργαζόμενοι της “FICOSOTA” είναι εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες κανόνες και εκπαιδεύονται για να χειριστούν προσωπικά δεδομένα, με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και τη συμμόρφωση με τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές.
 • Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, η “FICOSOTA” λειτουργεί μόνο με τους καθιερωμένους οργανισμούς και αποφεύγει την εργασία με τις επιχειρήσεις που πιστεύει ότι θα μπορούσε να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ατόμων.
 • Η “FICOSOTA” αποδέχεται τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας και παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την εταιρεία ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Η “FICOSOTA” τηρεί την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και των δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτά, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για την πρόσβαση σε ορισμένα είδη των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της.
 • Η “FICOSOTA”  παρέχει πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για το έργο του ενδιαφερόμενου εργαζομένου.

 

Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Η “FICOSOTA” έχει αποδεχθεί οι διαδικασίες αποτελεσματικού εντοπισμού, αναφοράς και διερεύνησης παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων η „FICOSOTA“ θα λάβει άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της παράβασης και να ενημερώνει προσβεβλημένων υποκειμένων των δεδομένων και εποπτικού οργάνου για την προστασία των δεδομένων.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η „FICOSOTA“ θα ενημερώνει σε εύθετο χρόνο, όπως τροποποιεί και συμπληρώνει αυτήν την Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, όταν νομικές απαιτήσεις ή άλλες περιστάσεις το απαιτούν.

Αν θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την „FICOSOTA“ ή έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τους τρόπους και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας μέσω των παρακάτω συντεταγμένων:

Για τη „FICOSOTA“ OOD: Βουλγαρία, πόλη Σούμεν, λεωφ. Μάνταρα 48, e-mail: privacy@ficosota.com

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω των παρακάτω συντεταγμένων: dpo@ficosota.com

Χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοια εργαλεία στους ιστότοπούς μας για να βελτιώσουμε την απόδοσή τους ενώ τα χρησιμοποιούμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς το κάνουμε αυτό.

Τι είναι τα cookies;

HTTP-cookie, συνήθως ονομάζεται απλά “cookie” είναι ένα πακέτο πληροφοριών που αποστέλλονται από ένα web server σε ένα web browser όπως ο Internet Explorer, η Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, κ.λπ., και στη συνέχεια, επιστρέφεται από το  πρόγραμμα περιήγησης, όταν πήρε την πρόσβαση σε αυτόν το διακομιστή. Ένα cookie παραμένει στη συσκευή σας για χρήση στην επόμενη συνεδρία, καθώς μπορεί να εν τω μεταξύ να σβηστεί. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης, το καθένα έχει ξεχωριστό χώρο για την αποθήκευση των cookies. Τα cookies δεν ισχύουν για ένα άτομο και για το συνδυασμό συσκευή και web browser. Ως εκ τούτου, ένα άτομο που χρησιμοποιεί πολλαπλά προγράμματα περιήγησης ή / και συσκευή έχει το δικό του σύνολο cookies για κάθε συσκευή συνδυασμού και το πρόγραμμα περιήγησης. Από την άλλη πλευρά, τα cookies δεν κάνουν διάκριση μεταξύ πολλών χρηστών που μοιράζονται την ίδια συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης , εκτός εάν έχουν διαφορετικά προφίλ χρηστών.

Τα cookies εκτελούν πολλαπλές διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, μας βοηθούν να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις σας και να αναλύουμε πόσο καλά δουλεύουν οι ιστότοποί μας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς: την αντιμετώπιση προβλημάτων, διαχείριση των ιστοσελίδων, την ανάλυση των τάσεων, τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων, συμμόρφωση  με την ισχύουσα νομοθεσία και την εφαρμογή της συνεργασίας στις δραστηριότητες επιβολής του νόμου. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τους εξουσιοδοτημένους τρίτους μας – Προμηθευτές της υπηρεσίας και Διαφημιστές για τον προσδιορισμό της συνολικής αποτελεσματικότητας της online διαφήμισης, το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό μας.

Άλλες συσκευές παρακολούθησης

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες βιομηχανικές πρότυπες τεχνολογίες, όπως ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες Internet-σημάνσεις («web beacons»), για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιεύε τις ιστοσελίδες μας και τις προσφορές, ή μπορούμε να επιτρέψουμε σε τρίτους – παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές το όνομά μας. Οι ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες Internet- σημάνσεις («web beacons») είναι μικρές γραφικές εικόνες που τοποθετούνται σε ορισμένα τμήματα από τις ιστοσελίδες μας ή στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία μας και να μας ενημερώσουν εάν έχετε εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σ’ αυτές τις σελίδες ή ανοίξετε ή κάντε κλικ σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ετικέτες εικονοστοιχείων ή άλλες Internet-σημάνσεις («web beacons») στέλνουν κοινοποίηση (που δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα) για τη δράση αυτή. Οι ετικέτες εικονοστοιχείων μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών και να υπολογίσουμε την επισκεψιμότητα επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες Internet-σημάνσεις («web beacons») που μας παρέχουν οι συνεργάτες μας ή / και οι συνεργάτες μάρκετινγκ για τους ίδιους σκοπούς.

Μήπως κάποιος άλλος χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες της FICOSOTA OOD;

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, εμείς ή / και εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη μας – Προμηθευτές της υπηρεσίας και Διαφημιστές, μπορεί αυτόματα να συλλέγουμε / συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως τα cookies και άλλες Internet-σημάνσεις («web beacons»)  ή ένδειξη ( “χρήση ετικετών”) εικονοστοιχείων.

Χρησιμοποιούμε ή επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν cookies στους ιστότοπούς μας. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στους ιστότοπούς μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies τρίτων για να μας βοηθήσουν στην έρευνα αγοράς, στην παρακολούθηση των εσόδων, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές μας.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Συνήθως, μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο μενού επιλογών ή προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης. Για να γνωρίζετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορούν να σας βοηθήσουν ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Βοήθεια» από τα μενού του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web και iOS.

Εάν ανησυχείτε περισσότερο για τα cookie διαφημίσεων τρίτου μέρους που δημιουργούνται από διαφημιζόμενους, μπορείτε να τα εξαιρέσετε από εδώ: Your Online Choices site.

Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να σταματήσετε τα cookies, ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Χρησιμοποιεί η FICOSOTA τα cookies που περιέχουν τα προσωπικά μου δεδομένα;

Όχι, τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά μ’ε αυτή την Πολιτική για cookies, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@ficosota.com .

Αυτοί οι κανόνες ( «Κανόνες») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από “FICOSOTA” OOD (“Ficosota”) μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μέρος 1: Γενικές αρχές

1.1. H “Ficosota” επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με ειλικρίνεια, νόμιμα και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα.

1.2. Οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της διανομής των προϊόντων, συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές, ως μέρος της εργασίας τους πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

(i) Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται νόμιμα και με καλή πίστη.

(ii) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, ακριβείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο αντίθετο προς τους σκοπούς αυτούς.

(iii) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων είναι σχετικά, συνδεδεμένα και όχι στο ίδιο επίπεδο με τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία.

(iv) Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, ενημερώνονται.

 1. v) Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται όταν διαπιστώνονται ότι είναι ανακριβή ή δυσανάλογα προς τους σκοπούς για τους οποίους υπόκεινται σε επεξεργασία.
 2. vi) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα αυτά.

1.3. Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε αρχική και περιοδική εκπαίδευση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και εξοικειώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέρος 2: Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Προσωπικά δεδομένα“: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως από ένα αναγνωριστικό, όπως το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, δεδομένων θέσης, σε απευθείας σύνδεση αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα σημεία ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου ·

“Εφαρμοστέο δίκαιο” νοείται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων ·

“Δημιουργία προφίλ” σημαίνει οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με την ατομική, και ειδικότερα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχές που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών το φυσικό πρόσωπο, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές του προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τη μετακίνησή του.

“Υποκείμενο των δεδομένων” σημαίνει ένα άτομο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως από ένα αναγνωριστικό όπως το όνομα, τον αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε απευθείας σύνδεση αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου ·

“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679” νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Ενιαίος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων), που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Μαΐου 2016

Μέρος 3: Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα:

 1. i) Δικαίωμα πρόσβασης.
 2. ii) Δικαίωμα διόρθωσης.

iii) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 1. iv) Δικαίωμα σβησίματος.
 2. v) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα της λήθης).
 3. vi) Δικαίωμα αίτησης περιορισμού της επεξεργασίας.

vii) Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

viii) Δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να μην αποτελεί αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από το αν η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει τη μορφοποίηση ή όχι.

Δικαίωμα πρόσβασης

2.1. Κατόπιν αιτήματος, η „Ficosota” παρέχει σε ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. i) πληροφορίες σχετικά με το εάν η „Ficosota” επεξεργάζεται ή δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου ·
 2. ii) αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του ατόμου που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την „Ficosota”, και

iii) εξήγηση των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία

2.2. Η εξήγηση σύμφωνα με το άρθρο 2.1 (iii) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η „Ficosota”:

 1. τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
 2. τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ·
 3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται ή πρόκειται να αποκαλυφθούν, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
 4. κατά περίπτωση, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα και, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου ·
 5. την ύπαρξη δικαιώματος να ζητηθεί η διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να περιοριστεί η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία ·
 6. το δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή ·
 7. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·
 8. η ύπαρξη της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, είτε πρόκειται για την επεξεργασία και χαρακτηριστικών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση λογική και νόημα και προβλέπονται συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων ·
 9. όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτο μέρος ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για την κατάλληλη διασφάλιση μετάδοσης

2.3. Η Επεξήγηση Επεξεργασίας Δεδομένων περιέχει τις πληροφορίες που παρέχει η „Ficosota” στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω ειδοποιήσεων απορρήτου.

3.1. Κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, η „Ficosota” μπορεί να παράσχει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

3.2. Κατά την παροχή αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, η „Ficosota” δεν πρέπει να αποκαλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 1. i) προσωπικά δεδομένα τρίτων, εκτός εάν έχουν ρητά συμφωνήσει να το πράξουν ·
 2. ii) δεδομένα που αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπιστευτικές πληροφορίες ·

iii) άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία

3.3. Η παροχή πρόσβασης στα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων ή να οδηγήσει σε παραβίαση της ρυθμιστικής υποχρέωσης της „Ficosota”.

4.1. Όταν οι αιτήσεις πρόσβασης είναι προφανώς παράλογες ή υπερβολικές, κυρίως λόγω της επαναληψιμότητας της, η „Ficosota” μπορεί να χρεώσει μια λογική αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος για την παροχή των πληροφοριών ή αρνείται να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση.

4.2. Η „Ficosota” κρίνει κατά περίπτωση αν η αξίωση είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική.

4.3. Όταν αρνείται την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η „Ficosota” δικαιολογεί την άρνησή της και ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης

5.1. Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων τους που έχουν υποστεί επεξεργασία από την „Ficosota”, εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.2. Όταν δέχθηκε την αίτηση για τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η „Ficosota” ενημερώνει τις άλλες παραλήπτες στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα (για παράδειγμα, κυβερνητικούς φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών), ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές.

Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα της λήθης)

6.1. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η „Ficosota” υποχρεούται να διαγράψει προσωπικές πληροφορίες εάν υπάρχει κάποιο από τα ακόλουθα:

 1. i) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ·
 2. ii) το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και καμία άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση ·

iii) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να προηγηθεί η επεξεργασία ·

 1. iv) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορίας ·
 2. v) έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα ·
 3. vi) τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νομική υποχρέωση της „Ficosota”.

vii) έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την κοινωνία της πληροφορίας σε παιδιά κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/679

6.2. Η „Ficosota” δεν υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον απαιτείται επεξεργασία:

 1. i) για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα ενημέρωσης ·
 2. ii) για την συμμόρφωση  με τη νομική υποχρέωση της „Ficosota”·

iii) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο η) και) και το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ·

 1. iv) για τους σκοπούς της αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον για την επιστημονική και ιστορική έρευνα ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθόσον είναι πιθανό το δικαίωμα να διαγράψει ώστε να είναι αδύνατως ή σοβαρά εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας αυτής. ή

(v) για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την προστασία νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

7.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 1. i) η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων· ο περιορισμός της επεξεργασίας εφαρμόζεται για περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων ·
 2. ii) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων δεν θέλει τα δεδομένα να σβηστούν, και να απαιτεί αντί να περιοριστεί η χρήση τους ·

iii) Η „Ficosota” δεν χρειάζεται περισσότερο από ό, τι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τους ζητάει για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ·

 1. iv) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία βάσει των έννομο συμφέρον της „Ficosota” και τρέχει έλεγχος εάν οι νόμιμοι λόγοι του διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

7.2. Η „Ficosota” μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία περιορίζεται μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. i) για την αποθήκευση δεδομένων ·
 2. ii) με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ·

iii) για τη διαβεβαίωση, την άσκηση ή την προστασία των νομικών απαιτήσεων ·

(iv) την προστασία των δικαιωμάτων άλλου ατόμου · ή

(v) για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος

7.3. Όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας και υπάρχει ένας από τους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 7.1 ανωτέρω, η „Ficosota” τον ενημερώνει πριν από την ανάκληση του περιορισμού της μεταποίησης.

Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

8.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και που τα έχει παραδώσει στην «Ficosota» σε μια δομημένα, που χρησιμοποιούνται ευρέως και προσαρμόζονται αναγνώσιμη από μηχανή μορφή.

8.2. Κατόπιν αιτήματος, τα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο διαχειριστή που ορίζεται από το υποκείμενο των δεδομένων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

8.3. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα φορητότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ·
 2. ii) η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμβατικής υποχρέωσης ·

iii) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο.

8.4. Το δικαίωμα της φορητότητας δεν μπορεί να επηρεάζει αρνητικά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Δικαίωμα αντίρρησης

9.1. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την „Ficosota” εάν τα δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

 1. i) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ·
 2. ii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς σχετικούς με τα νόμιμα συμφέροντα της „Ficosota” ή τρίτου μέρους ·

iii) η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ

9.2. Η „Ficosota” τερματίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη συνέχισή της, η οποία υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικές αξιώσεις.

Δικαίωμα αντίρρησης κατά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

10.1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό, μεταξύ των οποίων σε σχέση με τη διμιουργία προφίλ που σχετίζονται με την άμεση εμπορία.

10.2. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς τερματίζεται.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

11.1. Στις περιπτώσεις όταν η „Ficosota” παίρνει αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών που δημιουργούν νομικές συνέπειες για τους ιδιώτες ή επηρεάζει ουσιωδώς με παρόμοιο τρόπο, τα άτομα αυτά μπορούν να ζητήσουν να επανεξετάσουν την απόφαση με ανθρώπινη παρέμβαση και να εκφράσουν την άποψή τους.

11.2. Η „Ficosota” παρέχει στα άτομα αντιρρήσεις των αυτοματοποιημένων βασικών πληροφοριών λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση λογική και την έννοια και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το πρόσωπο.

Μέρος 4: Διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

12.1. Τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες κανόνες υποβάλλοντας αίτηση για άσκηση του εφαρμοστέου δικαιώματος.

12.2. Τα αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να γίνουν με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. i) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@ficosota.com
 2. ii) Επιτόπου στο γραφείο της „Ficosota”

iii) ταχυδρομικώς – στη διεύθυνση της έδρας της Ficosota: λεωφ. Μάνταρα 48, πόλη Σούμεν, Βουλγαρία

12.3. Το αίτημα για άσκηση δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. i) Ταυτοποίηση του προσώπου – όνομα και Κ.Α.Μ.
 2. ii) Επαφές επικοινωνίας – διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

iii) Αίτηση – περιγραφή της αίτησης

12.3. Η „Ficosota” παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε σχέση με την αίτηση για άσκηση των δικαιωμάτων των φορέων εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

12.4. Εάν είναι απαραίτητο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτημάτων του συγκεκριμένου προσώπου. Η „Ficosota” ενημερώνει το πρόσωπο για οποιαδήποτε τέτοια επέκταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης.

12.5. Η „Ficosota” δεν υποχρεούται να απαντήσει σε μια αίτηση εάν δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το υποκείμενο των δεδομένων.

12.6. Η „Ficosota” μπορεί να απαιτεί την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων, όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

12.7. Όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, οι πληροφορίες πρέπει, ει δυνατόν, να παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει διαφορετικά.

12.8. Οι παρόντες κανόνες αρχίζουν να ισχύουν στις 25.05.2018.